Nxheat Induction Barrel Heating – Gia Nhiệt Ống Cảm Ứng nXheat

* Advantages / Ưu điểm

  • Tiết kiệm năng lượng
  • Gia nhiệt nhanh hơn
  • Kiểm soát nhiệt độ nhanh hơn, chặt chẽ hơn
  • Độ tin cậy cao hơn
  • Công suất gia nhiệt tăng
  • Xử lý được vật liệu nhiệt độ cao hơn