Locking Ring Valve

* Application / Ứng dụng

  • Mục đích thông thường với các chất nhồi mài mòn

    
* Advantages / Ưu điểm

  • Vận tốc không giữa vòng và bộ kẹp
  • Nhiều vật liệu kết cấu
  • Khả năng lập lại bắn tốt
  • Các đường chảy có thể được tùy chỉnh để thích ứng với nhiều loại nhựa

* Benefits / Lợi ích

  • Chống mài mòn vòng/bộ kép
  • Kéo dài thời gian mài mòn trong các ứng dụng có tính mài mòn
  • Thiết kế ba mẩu mục đích thông thường
  • Các trọng lượng bộ phận nhất quán
  • Tốt trong các ứng dụng đúc tùy chọn