Front End Components – Các cấu kiện phía trước

* Advantages / Ưu điểm

  • Tính nhất quán
  • Tính lập lại
  • Cải thiện tuổi thọ chống hao mòn
  • Hiệu quả chi phí
  • Hiệu suất đỉnh

 

* Component include / Bao gồm

  • Nắp
  • Các đầu vòi phun
  • Các thân vòi phun
  • Các van chặn